Nota prawna

Ważne jest, abyś uważnie przeczytał poniższe informacje. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące konkretnego aspektu, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pośrednictwem kanałów, które udostępniamy poniżej

Tożsamość i własność strony internetowej

Niniejsza Informacja Prawna i Warunki Użytkowania mają zastosowanie do strony internetowej https://www.gravalos-sa.com, będącej własnością CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. (zwanej dalej stroną internetową lub stroną internetową CONSTRUCCIONES GRÁVALOS), o numerze identyfikacji podatkowej A-50109909, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Saragossie, Folio 79, tom 352, sekcja. 3ª, strona 6902, z siedzibą w El Burgo de Ebro, Carretera de Castellón, Km 15,500, Polígono Industrial „La Noria”, Sector Industrial I-7, parcela 2.5, 50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza).

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego:

 • Telefon: 976 104 808
 • E-mail: info@gravalos-sa.com

Lub, jeśli wolisz, możesz wysłać nam wiadomość pocztą na powyższy adres.

Jeśli Twoje pytanie dotyczy wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji którejkolwiek z naszych usług, zapraszamy do odwiedzenia strony Polityka prywatności .

Warunki użytkowania

To jest umowa

Dostęp, korzystanie, nawigacja i uczestnictwo w usługach i działaniach strony internetowej CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. od samego początku przypisuje Użytkownikowi status Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania oznacza wyraźną, dobrowolną i bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować tych warunków, musi powstrzymać się od uzyskiwania dostępu i/lub korzystania z treści i usług oferowanych na stronie internetowej.

Akceptacja Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik oświadcza, że:

 • Przeczytałem, zrozumiałem i w pełni zrozumiałem treść niniejszych Warunków.
 • Wszystkie informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług są prawdziwe i dokładne, bez ograniczeń, zastrzeżeń lub nieprawdziwych informacji.
 • Aby korzystać z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, użytkownik wyraźnie akceptuje poniższe Warunki użytkowania i Politykę prywatności w odniesieniu do celu przetwarzania danych, o którym został wcześniej poinformowany podczas przesyłania nam swoich danych osobowych.

Korzystanie i dostęp do strony internetowej CONSTRUCCIONES GRÁVALOS jest bezpłatny, bez uszczerbku dla kosztów połączenia i danych za pośrednictwem odpowiedniej sieci telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp jako Użytkownik.

Własność intelektualna i przemysłowa

Kto jest właścicielem zawartości tej strony?

Niniejsza witryna internetowa, wszystkie zawarte w niej strony oraz informacje lub elementy w niej zawarte (w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, wszystkie projekty, teksty, grafiki, ikony, przyciski, dokumenty, informacje, pliki dźwiękowe i / lub graficzne, projekty, kod źródłowy, między innymi), a także logo, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne znaki wyróżniające, przemysłowe lub wszelkie inne znaki nadające się do użytku przemysłowego i handlowego (zwane dalej „Treścią” niniejszej strony internetowej), są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, których CONSTRUCCIONES GRÁVALOS jest właścicielem lub posiada licencję lub wyraźne zezwolenie na ich wykorzystanie i publiczną komunikację przez prawowitych właścicieli stron trzecich w celu ich włączenia do niniejszej strony internetowej.

W tym sensie surowo zabrania się, chyba że CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. wyraźnie na to zezwoli, wykorzystywania wizerunku firmy, logo i innych charakterystycznych znaków, które ją identyfikują.

Jakie są ograniczenia i upoważnienia do korzystania z zawartości strony internetowej?

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i narzędzi dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, z zastrzeżeniem przepisów prawa i niniejszych Warunków użytkowania. Z tego powodu użytkownik wyraźnie zgadza się zwolnić CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. z wszelkiej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby, która może wynikać z korzystania przez użytkownika z treści strony internetowej w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania lub z prawem obowiązującym w dowolnym momencie, które może mieć zastosowanie do użytkownika.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że korzystanie z tej strony internetowej daje użytkownikowi jakiekolwiek upoważnienie lub licencję, ani że następuje zrzeczenie się, przekazanie, całkowite lub częściowe przeniesienie praw własności intelektualnej, przemysłowej lub wizerunkowej, ani że przyznaje się jakiekolwiek prawo lub oczekiwanie prawa bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody CONSTRUCCIONES GRÁVALOS lub właścicieli takich praw.

Jako użytkownik nie jesteś upoważniony do modyfikowania, zmieniania, kopiowania, ponownego wykorzystywania, reinterpretowania, wykorzystywania, powielania, publicznego komunikowania, dokonywania drugich lub kolejnych publikacji, przesyłania plików, wysyłania pocztą, przekazywania, wykorzystywania, przetwarzania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób całości lub części treści lub wykonywania jakichkolwiek działań w celach komercyjnych na zawartości strony internetowej bez uprzedniej wyraźnej zgody CONSTRUCCIONES GRÁVALOS lub odpowiednich właścicieli.

Jakiekolwiek użycie, które nie zostało uprzednio autoryzowane przez ten podmiot, zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, które może prowadzić do podjęcia kroków prawnych.

W przypadku całkowitego lub częściowego nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, podmiot ten zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do swojej strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia.

Obowiązki

Construcciones Grávalos ponosi wyłączną i jedyną odpowiedzialność wobec Użytkownika za usługi świadczone za pośrednictwem tej strony internetowej oraz za treści bezpośrednio stworzone i zidentyfikowane przez ten podmiot pod jego charakterystycznymi znakami.

Construcciones Grávalos nie gwarantuje ciągłego funkcjonowania, ani prawidłowej wizualizacji, pobierania lub użyteczności informacji zawartych na stronach tej witryny, które mogą być utrudnione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza naszą kontrolą lub poza naszą kontrolą.

W szczególności podmiot ten nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub wydatki spowodowane przez:

 • Niewłaściwe lub nieodpowiednie korzystanie z witryny.
 • Korzystanie z Treści lub Usług niniejszej witryny internetowej w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami użytkowania.
 • Informacje podane przez użytkowników w którymkolwiek z naszych formularzy lub jakiejkolwiek innej usłudze lub kanale komunikacyjnym, który umożliwia użytkownikowi wysyłanie informacji do Construcciones Grávalos lub któregokolwiek z jej współpracowników.
 • Zakłócenia, przerwy, awarie, pominięcia, opóźnienia, blokady lub rozłączenia spowodowane błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub jakąkolwiek inną przyczyną pozostającą poza kontrolą właściciela witryny.
 • Bezprawna ingerencja poprzez użycie złośliwego oprogramowania dowolnego rodzaju i za pomocą dowolnych środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne środki.
 • Oczekiwania Użytkownika związane z niniejszą witryną i/lub jej zawartością nie zostały spełnione.
 • Odbieranie, uzyskiwanie, przechowywanie, rozpowszechnianie przez Użytkowników treści, a także ich nielegalne, niedbałe, oszukańcze wykorzystanie, sprzeczne z niniejszymi warunkami, w dobrej wierze, z ogólnie przyjętymi zastosowaniami lub z porządkiem publicznym.
 • Współwystępowanie siły wyższej.
 • Konfiguracja urządzeń Użytkownika nie jest odpowiednia, aby umożliwić prawidłowe korzystanie z usług informacyjnych online świadczonych przez Construcciones Grávalos.
 • Błędy bezpieczeństwa lub przeglądania spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki Użytkownika lub korzystaniem z niezaktualizowanych wersji.
 • Niedziałanie lub problemy z adresem e-mail podanym przez Użytkownika za pośrednictwem e-maila kontaktowego.
 • Wykorzystanie treści przez Użytkowników.

Jeśli uważasz, że na tej stronie znajdują się treści, które mogą podlegać tej klasyfikacji, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym e-mailem.

Polityka łączenia

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych należących do osób trzecich (zwanych dalej „Witrynami, do których prowadzą łącza”). Odpowiedzialność za takie Witryny ponoszą osoby trzecie i podlegają one przepisom prawnym opublikowanym na takich Witrynach.

Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić jakąkolwiek Stronę Powiązaną, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że robi to według własnego uznania i że ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony przed wirusami i innymi destrukcyjnymi elementami, które mogą z nich pochodzić, mając również świadomość, że Warunki Użytkowania ustanowione przez daną Stronę Powiązaną będą miały zastosowanie do użytkownika, nawet jeśli dostęp został uzyskany za pośrednictwem określonego łącza ze strony internetowej Construcciones Grávalos.

Użytkownik zgadza się zwolnić CONSTRUCCIONES GRÁVALOS z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej właścicieli Witryn Powiązanych, z wszelkiej odpowiedzialności za ich dostępność techniczną, jakość, niezawodność, dokładność i/lub prawdziwość usług, informacji, elementów i/lub treści, do których jako Użytkownik może uzyskać dostęp.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że powiązana strona zawiera treści niezgodne z prawem lub nieodpowiednie, musi powiadomić nas o tym pocztą elektroniczną, przy czym powiadomienie to w żadnym wypadku nie pociąga za sobą obowiązku usunięcia odpowiedniego łącza.

Zastrzeżenie prawa do zmiany Warunków użytkowania

CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. może modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie, w zależności od rozwoju tej strony internetowej i oferowanych na niej treści, zastrzegając sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym momencie i jednostronnie niektórych z niniejszych Warunków użytkowania, jeśli uzna to za konieczne, z powodów prawnych, technicznych lub z powodu zmian w charakterze lub dyspozycji tej strony internetowej, bez obowiązku ostrzegania lub informowania Użytkownika o takich modyfikacjach, rozumianych jako wystarczające do rozpoczęcia ich publikacji w samej witrynie.

Podobnie, CONSTRUCCIONES GRÁVALOS może nałożyć ograniczenia na niektóre udogodnienia i usługi lub ograniczyć dostęp poprzez rejestrację do niektórych części lub całej strony internetowej, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Wszelkie modyfikacje będą obowiązywać w odniesieniu do Użytkowników, którzy korzystają z tej witryny po takiej modyfikacji. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian będzie uważane za ich akceptację, a użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ich bezpośrednie nieprzestrzeganie. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z aktualizacjami Warunków użytkowania, może wycofać się z Warunków użytkowania poprzez zaprzestanie dostępu do tej witryny lub, jeśli podał swoje dane osobowe, poprzez skorzystanie z praw określonych bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności.

Na końcu niniejszych Warunków użytkowania zawsze publikowana będzie ostatnia data ich aktualizacji, tak aby wprowadzone zmiany obowiązywały od tej daty.

Prawo właściwe i jurysdykcja

CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. ma siedzibę w Hiszpanii, więc niniejsze Warunki Prawne zostały sporządzone zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem i obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. W przypadku konfliktu, roszczenia lub skargi wynikające z lub związane z korzystaniem z tej strony internetowej będą podlegać wyżej wymienionym przepisom, bez uszczerbku dla zasad regulujących kolizję praw mających zastosowanie w każdym przypadku.

Użytkownik akceptuje, że roszczenia lub skargi przeciwko temu podmiotowi wynikające lub związane z działaniem lub korzystaniem z tej strony internetowej będą rozstrzygane przez sędziów i sądy właściwej jurysdykcji znajdujące się w Saragossie.

Jeśli Construcciones Grávalos będzie musiała wystąpić z jakimkolwiek roszczeniem, zrobi to przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika w przypadku osób prawnych lub profesjonalistów niebędących konsumentami.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny z lokalizacji poza Wielką Brytanią, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych i międzynarodowych.

Ostatnia aktualizacja

Nota prawna i Warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane 23 maja 2023 r.

Należymy do klastrów:

Wytwarzamy Twoje produkty w najbardziej wymagających procesach i towarzyszymy Ci przez cały proces. Chcesz wiedzieć jak?

Poprosić o więcej informacji